Uprzejmie informujemy że przed wejściem na park linowy wymagane jest podpisanie oświadczenia.

Uwaga: osoby niepełnoletnie musza przedstawić oświadczenie podpisane przez rodziców bądź opiekuna.

 

 Druk oświadczenia do pobrania.

 

REGULAMIN „EXPLORER PARK”


1. Z atrakcji EXPLOER PARKU korzystać mogą osoby (zwane dalej „Klientami”):

  • które zapoznały się i akceptują regulamin korzystania z atrakcji EXPLORER PARKU;
  • które podpisały oświadczenie, o którym mówi pkt. 24 niniejszego regulaminu;
  • pełnoletnie lub niepełnoletnie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna;
  • przeszkolone przez INSTRUKTORA EXPLORER PARKU (zwanego dalej „Instruktorem” z zakresu bezpieczeństwa i korzystania z atrakcji;
  • spełniające odpowiednie warunki psychofizyczne;
  • niebędące pod wpływem alkoholu, narkotyków ani innych środków odurzających lub leków mogących wpływać na zachowanie.

Klienci, wobec których Instruktorzy mają przypuszczenia niespełnienia powyższego warunku mogą podlegać testom na obecność alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Dodatkowe warunki korzystania z poszczególnych atrakcji:

Trasa wysoka - wymagane: min. 200 cm zasięgu podniesionej do góry ręki.
Trasa średnia - wymagane min. 180 cm zasięgu podniesionej do góry ręki.
Trasa niska - wymagane min. 160 cm zasięgu podniesionej do góry ręki. Wstęp od 6 roku życia.
Trasa dziecięca - przeznaczona dla dzieci od 3 - 12 roku życia.

3. Zakazuje się wstępu na atrakcje bez zgody Instruktora.

4. Korzystający z atrakcji są zobowiązani wykonywać, w pierwszej kolejności polecenia Instruktorów i stosować się do zasad regulaminów, jak również korzystać z technik poznanych na szkoleniu oraz instrukcji umieszczonych na atrakcjach (jeżeli instrukcje są niezrozumiałe lub nieczytelne zobowiązuje się poinformować instruktora).

5. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki wynikające z nie respektowania regulaminu.

6. Instruktor może odmówić korzystania z atrakcji lub nakazać opuszczenie atrakcji bez podania przyczyny.

7. Sprzęt niezbędny do korzystania z atrakcji Klienci otrzymują od Instruktorów, którzy pomagają w jego założeniu i zdjęciu w miejscu do tego przeznaczonym. Niedozwolona jest zmiana lub zdejmowanie sprzętu bez zgody Instruktora. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sprzętu w sposób zgodny z regulaminem i należytą dbałością o jego stan oraz oddania sprzętu Instruktorowi po zakończeniu korzystania atrakcji.

8. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zabezpieczenia zgodnie z zaleceniami instrukcji oraz z zaleceniami Instruktora EXPLORER PARKU. Po każdym użyciu sprzętu, klient zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności zastosowania zabezpieczenia.

9. Zabrania się korzystania z prywatnego sprzętu wysokościowego.

10. Zalecanym strojem do korzystania z atrakcji jest strój sportowy. Długie włosy powinny być związane lub całkowicie przykryte kaskiem. EXPLORER PARK oraz jego pracownicy nie odpowiadają za ewentualne poplamienia lub podarcia odzieży.

11. Biżuteria, okulary, sprzęt elektroniczny oraz inne wartościowe przedmioty Klienci zobowiązani są zabezpieczyć w taki sposób aby nie uległy zniszczeniu oraz nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia lub życia posiadaczy lub innych Klientów. EXPLORER PARK nie odpowiada za rzeczy pozostawione na jego terenie.

12. Klient pokonuje trasy samodzielnie, odpowiadając za własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo osób niepełnoletnich będących pod jego opieką.

14. Przy dojeżdżaniu do podestu użytkownik atrakcji powinien unieść lekko zgięte nogi w kierunku podestu. NIE NALEŻY WYCIĄGAĆ RĄK W KIERUNKU MATERACA.

15. Karabinki należy przepinać zawsze tak aby dolny z nich nie znalazł się poniżej punktu mocowania do uprzęży.

16. Z atrakcji EXPLORER PARKU należy korzystać w sposób przewidziany przez instrukcje oraz zalecenia instruktora.

17. Podczas pokonywania atrakcji na jednej linie znajdować się może tylko jedna osoba.

18. EXPLORER PARK oraz jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności oraz nie odpowiadają za rzeczy pozostawione przez osoby przebywające na terenie EXPLORER PARKU.

19. EXPLORER PARK zastrzega sobie prawo do przerwania funkcjonowania z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych lub zdarzeń losowych. Klient, który musiał opuścić w takiej sytuacji atrakcję przed jej ukończeniem powinien udać się do kasy w celu dokonania wpisu umożliwiającego skorzystanie z atrakcji w innym terminie. EXPLORER PARK nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane bilety.

20. Jeżeli podczas korzystania atrakcji EXPLORER PARKU nastąpi: utrata sił, pogorszenie się samopoczucia, chęć rezygnacji z dalszego pokonywania atrakcji lub inna przyczyna uniemożliwiająca kontynuację korzystania z atrakcji, należy natychmiast powiadomić Instruktora. Klient zostanie sprowadzony na ziemię przez Instruktora.

21. Osobom, które zrezygnują z kontynuowania atrakcji nie przysługuje możliwość ponownego skorzystania atrakcji w ramach jednego biletu.

22. Kontrola biletu odbywa się na polecenie pracownika EXPLORER PARKU.

23. Niszczenie własności EXPLOER PARKU jest zakazane i grozi odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

24. Każdy Klient zobowiązany jest podpisać odpowiednie oświadczenie. Podpisanie oświadczenia oznacza zapoznanie się z regulaminem atrakcji EXPLOER PARKU, pozostałych regulaminów oraz ich akceptacji. Wypełnienie oświadczenia jest równoznaczne z potwierdzeniem korzystania z atrakcji na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność rodziców/opiekunów.

25. Podpisując oświadczenie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku na fotografiach i materiałach filmowych publikowanych na stronie www.explorerpark.pl oraz stronie Facebook Explorer Park.

26. Korzystanie z atrakcji może się wiązać z powstaniem: skaleczeń, zadrapań i urazów za które EXPLORER PARK oraz jego pracownicy nie odpowiadają.

27. Korzystanie z atrakcji odbywa się tylko w godzinach wyznaczonych przez EXPLOER PARK.

28. Zażalenia prosimy kierować na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

29. Wszystkie kwestie nieuwzględnione w regulaminie, decyzje i interpretacje należą do personelu EXPLOER PARKU.